วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ระบบการเมืองอังกฤษ

              สหราชอาณาจักร หรือ อังกฤษ เป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐ ซึ่งใช้อำนาจภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่บางส่วนมาจากกฎหมายที่ร่างขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ขณะที่อีกบางส่วนมาจากจารีตประเพณี ฯลฯ อาจกล่าวได้ว่า หลักการที่สำคัญที่สุดของระบบการเมืองอังกฤษ คือ อำนาจอธิปไตยของรัฐสภา กล่าวคือ รัฐสภามีอำนาจในการตรา หรือ ยกเลิกพระราชบัญญัติใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร พระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาถือเป็นกฎหมายสูงสุดไม่มีกฎหมายใดมีอำนาจเหนือกว่า ศาลไม่มีอำนาจพิพากษาว่าเป็นโมฆะ ทำได้เพียงการตีความกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติเท่านั้น แต่ในทางกฎหมาย และประเพณี ผู้ที่บริหารอำนาจนี้ ประกอบด้วย 3 สถาบัน ได้แก่ พระมหากษัตริย์ สภาขุนนาง และสภาสามัญ

http://e-learning.mfu.ac.th/mflu/1604101/chapter2/Lesson7.htm        

15 ความคิดเห็น:

  1. เนื้อหาสั้นดี

    อ่านเข้าจัยง่าย

    ตอบนำออก
  2. เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย

    สั้นๆกระทัดรัดดี

    ตอบนำออก
  3. เนื้อหากระทัดรัด อ่านง่าย

    ตอบนำออก
  4. เนื้อหาไม่มากทำให้อ่านเข้าใจง่ายดีจ้ะ

    ตกแต่งให้เห็นความเป็นอังกฤษดี..

    วิดิโอสวยจ้ะ..

    ตอบนำออก
  5. เนื้อหา ดี อ่านง่าย

    น่าสนใจดี

    ตอบนำออก
  6. เนื้อหา ดี อ่านง่าย

    น่าสนใจดี

    ตอบนำออก
  7. เนื้อน่าสนใจเข้าใจง่าย

    ตอบนำออก
  8. อ่านสบายตาดีนะครับ วิดีโอน่าสนใจดี

    ตอบนำออก
  9. เนื้อหาดีนะ เข้ากับประเทศมากอ่ะพื้นหลัง

    ตอบนำออก
  10. เนื้อหาน่าสนใจดีค่ะ ^^

    ตอบนำออก
  11. เนื้อหาเข้าใจง่ายดี

    พื้นหลังสวยงามดีจร้า

    ตอบนำออก
  12. สวยจร้าาาาาา เข้าใจง่ายจร้าาาา

    ตอบนำออก